Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bodytec Nieuwerkerk

Bodytec Nieuwerkerk is onderdeel van Energy Moves V.O.F. hierna te noemen onder haar handelsnaam Energy Moves, Bermweg 92, 2906 LD Capelle aan den IJssel, Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 76246256.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Energy Moves en Bodytec Nieuwerkerk (zelfde KVK, hierna te noemen Energymoves)
Opdrachtgever: * Opdrachtgevers/Opdrachtgevers van Energy Moves die door medewerker/ster van Energy Moves getraind, gedoceerd, gecoached of geholpen worden.
Opdracht: * EMS Training en/of Coaching en/of Personal Training en/of Voedingsadvies op afspraak.
Locatie: * Plaats waar EMS training op afspraak wordt uitgeoefend


Artikel 2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Energy Moves en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.


Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

3.1 Opdrachtgever verstrekt Energy Moves alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de EMS training

3.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.3 Indien en voor zover De Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Energy Moves de betreffende bescheiden. 

3.4 Stelt De Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Energy Moves redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van De Opdrachtgever.

3.5 De Opdrachtgever heeft een actieve meldingsplicht aangaande veranderingen in persoonlijke, lichamelijke en/of mentale aspecten die van invloed kunnen zijn op fysieke gesteldheid en/of weerbaarheid en gevolgen kunnen hebben voor de af te nemen dienst, les of training.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Energy Moves voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

4.2 Energy Moves heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

4.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.

4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Energy Moves tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de opdracht.

4.5 Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Energy Moves tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de opdracht, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever. 


 Artikel 5. Abonnementsduur en beëindiging


5.1 Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn.

5.2 Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.

5.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden op locatie. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd na 1 december 209, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd ( Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd voor 1 december 2019, daarvoor gaat de Wet van Dam niet op en zijn verplicht deze contractperiode wederom af te maken en blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Energy Moves te voldoen, ongeacht er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.

5.4 Indien een lid heeft gekozen voor een 10-rittenkaart heeft het lid 5 maanden de tijd om de 10 ritten te gebruiken. Een 10-rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, maar een lid dient zelf binnen 3 maanden na einddatum opnieuw een abonnement te kiezen anders volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen niet worden ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

5.5 Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.

5.6 Bij een inschrijving van een abonnement bij Energy Moves heeft u geen recht op een bedenktijd.


Artikel 6. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid trainingskaart

6.1 Opdrachtgever maakt een behandelafspraak met Energy Moves op locatie, via telefoon of online op de website. Energy Moves behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

6.2 Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.

6.3 Indien de Opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Energy Moves hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien De Opdrachtgever verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen annulering geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.


Artikel 7. Ziekmelding / Opschorting

7.1 Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Energy Moves. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Er geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 4 maanden worden stilgelegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.

7.2 Bij afwezigheid i.v.m. ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of gedeactiveerd worden.


Artikel 8. Lidmaatschap en Strippenkaarten

8.1 De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

8.2 De Strippenkaarten zijn na aankoop niet meer inwisselbaar voor geld en hebben uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de strippenkaart overdraagbaar maar niet inwisselbaar voor het resterende deel.


Artikel 9. Openingstijden, Tarieven en Recht van Ontbinding

9.1 Openingstijden

Energy Moves is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Energy Moves zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

9.2 Tarieven

        i. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
ii. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
iii. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
iv.)Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Energy Moves zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken.

9.3 Recht van Ontbinding

i. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

ii. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Energy Moves toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

iii. Is de nakoming van de verplichtingen door Energy Moves niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Energy Moves in verzuim is.

iv. Energy Moves heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Energy Moves kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Verschuldigde termijnen kunnen ook via overboeking betaald worden

10.2 Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Energy Moves wil incasseren.

10.3 Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

10.4 Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze op locatie van Energy Moves te voldoen.

10.5 Voor elke nota van de betalingen aan de balie, die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid € 30,00 verhoging verschuldigd aan Energy Moves.

10.6 Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Energy Moves gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Energy Moves moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding terzake de buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

10.7 Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

10.8 Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald op locatie van Energy Moves en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 6 of 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer in één keer betalen met de daarbij behorende korting.

10.9 Ook kunt u ervoor kiezen de contributie maandelijks contant op locatie te betalen of via een automatische incasso.

10.10 Strippenkaarten dienen altijd voorafgaand aan het gebruik ervan te worden betaald. Dit kan via Overboeking of contant op locatie.


Artikel 11. Herroepingsrecht 

11.1 Een consument kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

              I.     het product niet is gebruikt en is verkoopbare staat wordt geretourneerd

             II.     het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel, Suppletie of bloemen

                                III.     het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

                                  IV.     het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, Bodytec onderkleding enz.)
                        V.    de consument/Opdrachtgever niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht


11.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

                 i. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

                ii..zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

              iii. zodra de consument een dienst voorgever het eerst heeft afgenomen

                iv          zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@energymoves.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Energy Moves, www.energymoves.nl, kan worden verstuurd

11.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Energy Moves, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Energy Moves indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Energy Moves deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Energy Moves heeft geretourneerd.

 

Artikel 12. Opschortingsrecht

Tenzij de Opdrachtgever een consument is, doet de Opdrachtgever afstand van het recht om nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Artikel 13. Retentierecht 

Energy Moves kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Opdrachtgever onder zich houden, totdat de Opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Energy Moves heeft voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Energy Moves.

Energy Moves is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 14. Verkochte producten

14.1 Speciaal op bestelling verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

14.2 Producten die al in gebruik genomen of beschadigd zijn kunnen niet geretourneerd worden.

14.3 Strippenkaarten zijn 14 dagen na betaling of na het eerste gebruik niet meer inwisselbaar voor geld; wel overdraagbaar aan anderen

Artikel 15. Verrekening

Tenzij de Opdrachtgever een consument is, doet de Opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Energy Moves te verrekenen met een vordering op Energy Moves. 

 

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud 

Energy Moves blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Energy Moves op grond van wat voor met Energy Moves gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Energy Moves zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

Voordat het eigendom is overgegaan op de Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Indien Energy Moves een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Energy Moves het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

 

Artikel 17. Levering  

·        Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

·        Levering vindt plaats bij Energy Moves, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

·        Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Opdrachtgever aangegeven adres. 

·        Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Energy Moves het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

·        Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Opdrachtgever een verlate levering niet aan Energy Moves kan tegenwerpen.

 

Artikel 18. Levertijd 

·        De door Energy Moves opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

·        De levertijd vangt aan nadat de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte aan Energy Moves door Energy Moves schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de Opdrachtgever.

·        Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Energy Moves niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 Artikel 19. Feitelijke levering

De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 20. Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 21. Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Opdrachtgever, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Energy Moves niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de Opdrachtgever zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Energy Moves, bij gebreke waarvan Energy Moves niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 Artikel 22. Verzekering

De Opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van Energy Moves die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  

De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Energy Moves de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 23. Bewaring 

Indien de Opdrachtgever bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Opdrachtgever.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 24. Garantie

·        Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Energy Moves enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

·        De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

·        De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

·        Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van de Opdrachtgever in ontvangst neemt. 


Artikel 25. Ruilen 

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

·        ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

·        het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

·        het product is nog niet gebruikt

·        Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Opdrachtgever aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

 Artikel 26. Intellectueel eigendom 

Energy Moves behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

De Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Energy Moves (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 27. Upgraden of downgraden van het abonnement

Een upgrade of downgrade kan pas van start gaan op de eerste dag van de volgende maand. Een downgrade kan niet plaats vinden in het eerste contractstermijn. Wanneer u kiest om uw abonnement te upgraden of downgraden dan gaat u een nieuwe contracttermijn van 6 of 12 maanden aan.


Artikel 28. Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

Tijdens een Bodytec training dient te allen tijde de correcte onderkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen en/of sokken te dragen, of op blote voeten te trainen.

 

 

Artikel 29. Orde/instructievoorschriften

a) Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.

b) Leden dienen zich te houden aan de door Energy Moves, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Energy Moves gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.

c) Energy Moves behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Energy Moves.

d) Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.

e) Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Energy Moves wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.

f) Het dragen van sieraden tijdens de training is niet verboden maar wel voor eigen risico. Voor eigen veiligheid is het natuurlijk altijd verstandiger deze niet te dragen tijdens een training. Denk aan piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen. Ook het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.

g) Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Aan Energy Moves oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid.

h) Van leden van Energy Moves wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medeleden


Artikel 30. Veiligheid en Aansprakelijkheid

1.      Energy Moves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de trainers van Energy Moves zijn uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dit geldt ook voor het betreden van de locatie, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Energy Moves is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Opdrachtgever heeft meegenomen naar de studio.

2.      Gevonden voorwerpen worden 1 week bewaard.

3.      Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Energy Moves toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

4.      Energy Moves is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

5.      Indien Energy Moves aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

6.      Energy Moves is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

7.      Indien Energy Moves aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 31. Ingebrekestelling

De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Energy Moves

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Energy Moves ook

daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 32. Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever en Vrijwaring

Als Energy Moves een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Energy Moves verschuldigd zijn.

De Opdrachtgever vrijwaart Energy Moves tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Energy Moves geleverde producten en/of diensten.


Artikel 33. Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Energy Moves opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Energy Moves is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Energy Moves te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 34. Time out dagen

Met een abonnementsvorm van 6 maanden heeft u recht op 1 week aansluitende time out. Met een abonnementsvorm van 12 maanden heeft u recht op 2 weken aaneensluitende time out. De time out mag niet gebruikt worden als opzegtermijn voor een uitschrijving. Mocht u de time out dagen niet gebruiken wordt dit niet in mindering gebracht van het abonnementsgeld. Time out dagen mogen niet worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u deze schriftelijk indienen bij Energy Moves.


Artikel 35. Persoonsgegevens & privacy

De Opdrachtgever voorziet Energy Moves vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan Energy Moves aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training. Energy Moves behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Opdrachtgever volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Energy Moves zal gegevens van de Opdrachtgever niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Opdrachtgever.


Artikel 36. Social media

Tijdens de lessen van Energy Moves kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van energymoves.nl en bodytecnieuwerkerk.nl. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door middel van een schrijven op onze locatie.


Artikel 37. Regels in Energy Moves

 

a) Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Energy Moves.

b) Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

c) De Opdrachtgever vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere Opdrachtgevers  toe en niet naar werknemers van Energy Moves toe. Bij constatering hiervan zal Energy Moves de Opdrachtgever verzoeken Energy Moves te verlaten. In dit geval is Energy Moves wel gerechtigd de volledige trainingsprijs te innen.

d) Draag zorg voor je eigen bezittingen, Energy Moves is hiervoor niet verantwoordelijk.

e) Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

f) Opdrachtgever dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. Energy Moves behoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.

g) Indien de Opdrachtgever meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Energy Moves de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Energy Moves aan komen kan Energy Moves de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

g) Opdrachtgevers dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Energy Moves op te volgen. Opdrachtgevers die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

i) Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet toegestaan.

j) Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van Energy Moves. Dat betekent ook niet voor de ramen en op de parkeerplaats.


Artikel 38. Verkochte producten

Speciaal op bestelling verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.


Artikel 39. Overmacht

a) In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Energy Moves in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan Energy Moves kan worden toegerekend in een van de wil van Energy Moves onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Energy Moves kan worden verlangd.

b) Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

c) Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Energy Moves 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Energy Moves er weer aan kan voldoen.

d) Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

e) Energy Moves is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.Artikel 40. Klachten

a)      De Opdrachtgever dient een door Energy Moves geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

b)      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Energy Moves daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

c)      Consumenten dienen Energy Moves uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

d)      De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Energy Moves in staat is hierop adequaat te reageren.

e)      De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

f)       Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Energy Moves gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

g)      Indien Energy Moves en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


Artikel 41. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a) Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b) De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Energy Moves is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 42. Overgang van rechten

a) Rechten van de Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Energy Moves.

b) Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 43. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

a) Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

b) Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Energy Moves bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 44. Wijziging algemene voorwaarden

a) Energy Moves is gerechtigd deze algemene voorwaarden en het Privacy beleid te wijzigen of aan te vullen.

b) Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

c) Grote inhoudelijke wijzigingen zal Energy Moves zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

d) Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 45. Vervaltermijn

 Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Energy Moves vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 46. Boetebeding

1.     Indien de Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Energy Moves een onmiddellijk opeisbare boete van € 500.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

2.     Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3.     Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Energy Moves waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 47. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Energy Moves beoordeeld en beslist. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Energy Moves gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld

 

 


Contra-indicaties & relatieve contra-indicaties voor EMS-training

De Opdrachtgever is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties & relatieve contra-indicaties.

Energy Moves is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het trainen wanneer een Opdrachtgever één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties heeft.

Wanneer een Opdrachtgever komt trainen met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico.

Bij sprake van relatieve contra-indicaties mag er worden getraind wanneer De Opdrachtgever in overleg met de behandelende arts goedkeuring heeft gekregen. Dit wordt gemeld voorgaand aan de training (het liefst schriftelijk).

Contra-indicaties zijn:

Epilepsie

Neurologische ziekten

Pacemaker

Zwangerschap

Tumoren

Relatieve contra-indicaties zijn:

Tuberculose

Diabetes mellitus

Verstoorde bloedstollingsziekte

Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties

Hart- en vaatziekten

Buikwandhernia en liesbreuk

Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (hemofilie)

Zware doorbloeding stoornissen

Arteriosclerose in vergevorderd stadium

 

 

Veiligheid

De Opdrachtgever moet direct stoppen met de oefening als hij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt.

De Opdrachtgever sluit geen elektroden af of aan terwijl het apparaat in werking is. Eerst wordt het programma afgezet daarna wordt de apparaat uitgezet om blessures te voorkomen.

De Opdrachtgever gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn.

Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, irritaties, eczeem etc.).

Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet De Opdrachtgever dit aangeven zodat het programma stopgezet kan worden.

De training wordt gestart met een erg lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes.


Opgesteld op Maandag 21 Juni 2021